General Chairs

Hongbing Zhu, Hiroshima Kokusai Gakuin University, Japan

International Program Committee

Chairs:

Jun Wang, Shenyang Ligong University, China

Zhen Liu, Nagasaki Institute of Applied Science, Japan

Members:

Zhihua Zhang, Sanyo Women's College, Japan

Danwei Wang, Nanyang Technology University, Singapore

Jiafu Tang, Northeast University, China

Tze-Yun Sung, Chung Hua University, Taiwan

Manfred Bartel, Hochschule Aalen, Germany

Hongguang Wang, Shenyang Institute of Automation Chinese Academy of Sciences, China

Qing Li, Nippon Medical School, Japan

Ming Yu, Hebei University of Technology, China

Yongxian Liu, Northeast University, China

Local Organizing Committee

Chairs:

Chenghua Li, Shenyang Ligong University, China

Yongping Hao, Shenyang Ligong University, China

Yongxin Feng, Shenyang Ligong University, China

Members:

Yang Yu, Shenyang Ligong University, China

Jiafu Tang, Northeast University, China

Shutao Huang, Shenyang Ligong University, China

Jian Zhang, Shenyang Ligong University, China

Hongguang Wang, Shenyang Institute of Automation Chinese Academy of Sciences, China

Minli Jin, Shenyang Ligong University, China

Li Yao, Shenyang Ligong University, China

Wencheng Chi, Shenyang Ligong University, China

Publication Chairs

Kei Eguchi, Shizuoka University, Japan

Anping Xu, Hebei University of Technology, China

Ye Zhu, Kyoto University, Japan

Organized Session Chairs

Hong Zheng, Wuhan University, China

Shanjun Zhang, Kanagawa University, Japan

Publicity Chairs

Yasuo Musashi, Kumamoto University, Japan

Chang Yi Kong, Shizuoka University, Japan

Finance Chairs

Kei Eguchi, Shizuoka University, Japan

Noriaki Minami, Hiroshima Kokusai Gakuin University, Japan

Jianguo Wu, Wuhan University of Science and Technology, China

General Secretaries

Hongwei Gao, Shenyang Ligong University, China

Hong Liu, Shenyang Ligong University, China