image

    until the ICINIS-2009

    countdown day:

    >D

Editorial Staff:

Editor-in-Chief
Hongbing Zhu, Hiroshima Kokusai Gakuin University, Japan
Associate Editors-in-Chief
Kei Eguchi, Shizuoka University, Japan
Hong Zheng, Wuhan University, China
Publication Committee Chair
Anping Xu , Hebei University of Technology, China
Advisory Board
Takahiro Inoue, Kumamoto University, Japan
Bingheng Lu, Xi'an Jiaotong University, China
Saburo Tazaki, Onomichi University, Japan
Fumio Ueno, Sojo University, Japan
Hegao Cai, Harbin Institute of Technology, China
Editorial Board
Kiwon Chong, Soongsil University, Korea
Mingyue Ding, Huazhong University of Science and Technology, China
Ming C. Leu, University of Missouri-Rolla, USA
Shengyong Chen, Zhejiang University of Technology, China
Chih-Min Lin, Yuan-Ze University, Taiwan
Jinghui Lan, Beijing University of Science and Technology, China
Shinfeng David Lin, National Dong Hwa University, Taiwan
Saied Nahavadi, Deakin University, Australia
Leon L. Shaw, University of Connecticut, CT, USA
Daizhong Su, The Nottingham Trent University, UK
Hong Sun, Wuhan University, China
Wei Sun, Drexel University, PA, USA
Tien-Chin Wang, I-Shou University, Taiwan
Lee E. Weiss, Carnegie Mellon University, USA
Nanfeng Xiao, South China University of Technology, China
Zhiyang Yao, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China
Runhua Tan, Hebei University of Technology, China
Bi Zhang, University of Connecticut, CT, USA
Dawei Zhang, Tianjin University, China