image

    until the ICINIS-2009

    countdown day:

    >D

WORKSHOPS AND SESSIONS

BACK>>

MONDAY, November 2nd, 2009

 

 

 

 

 

 

9:00-10:40

Session 2_1: Computer Networks and Security Chairman Professor     Tao  Lin,
Address: Room 1, 1st t floor, Friendship Hotel

A New Approach to Fault-Tolerant Routing in Torus Networks   
Xinming Duan, Dakun Zhang,Xuemei Sun

Study and Simulation of Wireless Network Measurement and Control System
Shurui Fan, Fei Li, Hexu Sun, Tao Lin

A Condition of Deadlock-free Routing in Mesh Network
Xinming Duan, Dakun Zhang, Xuemei Sun

Detection of NS Resource Record Based DNS Query Request Packet Traffic and SSH Dictionary Attack Activity
Kazuya Takemori,Dennis Arturo Lude˜na Roma˜na,
Shinichiro Kubota, Kenichi Sugitani, Yasuo Musashi

Towards the Design of Hardware Based Security Device and Communication Implementation
Dennis Arturo, Ludeña Romaña, Kazuya Takemori,
Shinichiro Kubota, Kenichi Sugitani, Yasuo Musashi

Efficient Sequential Architecture for the AES CCM Mode in the 802.16e Standard
Jae Deok Ji, Seok Won Jung, Eun-A Jun, Jongin Lim

Immune Network Theory Based Artificial Immune System and Its Application
Hongwei Dai, Cunhua Li

 

 

 

10:40-12:30

Session 2_2: Intelligent RoboticsChairman Professor Zuojun Liu,
Address: Room 1, 1st floor, Friendship Hotel

Seam Tracking Based on Fuzzy-Gaussian Neural Network for Mobile Welding Robot
Kai Li, Ting Zhang, Libin Zhang, Shumei Xiao

Auditory System Design Based on Mobile Robot     
Peng Yang, Qinqi Xu, Linan Zu

Seam Tracking Control System of Intelligent Mobile Welding Robot
Kai Li, Ting Zhang, Shu-mei Xiao, He Huang

 

 

10:40-12:30

Task Allocation Algorithm Based on Robot Ability and Relevance With Group Collaboration in a Robot Team
Yanyan Han, Deshi Li, Jian Chen, Xiangguo Yang, Yuxi Hu

Path Planning for Molile Robot Based on Rough Set Genetic Algorithm
Shijie Dai, He Huang, Fang Wu, Shumei Xiao, Tiing Zhang

Intelligent Path Following Method for Nonholonomic Robot Using Fuzzy Control
Ning Liu

 

 

 

 

 

 

9:00-12:30

Session 2_3: Image Processing and Pattern Recognition Chairman Professor Ming Yu,
Address: Room 2, 1st floor, Friendship Hotel

Measurement of Vascular Configuration Based on Fusion of Angiogram and Intravascular Ultrasound Images      
Sun Zheng, Guo Xiaoshuai

A Robust Method for Skin Detection and Segmentation of Human Face
Baozhu Wang, XiuYing Chang, Cuixiang Liu

Algorithm of Texture Segmentation Combining FCM and FSVM
Lu Liu, Tai-yong Wang

A Video Denoising Algorithm in Wavelet Domain     
Yu Ming, Tian Xiaohong, Guo Yingchun, Hongzhi Qi

The Study on LV Apparatus Testing Based on Infrared Image
Jun Zhang, Zhen-Zhou Wang, Jiao-Min liu ,Yan-Xia Wang,
Jing Wang

A Triangulation Method in 3D Reconstruction from Image Sequences
Zhang Mandun Qi Lichao Cui Guodong Yu Ming

Illumination Variation In Face Recognition A Review
Yan Gang, Li Jiawei, Li Jiayu, Ma Qingli, Yu Ming

SEMG Signal Recognition Based on Wavelet Transform and SOFM Neural Network        
Shuo Shi, Jia Liu, Ming Yu, Xuefeng Zhou

The Writer Identification Algorithm Based on Subspace
Zhang Mandun, Lu Na, Yu Ming, Zhou Xuefeng

Automatic Road Crack Pretreatment of Detection and Identification
Wei Wei, Boying Liu, Peng Bai

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00-12:30

Player Detection Algorithm Based on GMMs Background Modeling
Yu Ming, Cui Guodong, Qi Lichao

Session 2_4: Image Processing and Pattern Recognition Chairman Professor Wei Wei,
Address: Room 3, 4th floor, Friendship Hotel

A Research of Image Retrieval Based on Combined Feature
Yuqing Peng, Hua Lv, Lian Jia, Tiejun Li, Lukui Shi

The Technology of Contact Image Acquisition and Progressing in Relay Electrical Endurance Test
Du Taihang, Shen Yanli, Hu Xiangbin, MiaoQing

A Prototype of H.264-Based Remote Video Surveillance System
Chunmiao Yuan, Zhigang Jin, Qingyong Yang

A New Method for the Algorithm of Close Degree in Fuzzy Pattern Recognition
Li Zhi-gang, Zhao Quan-ming, Zhou Jun-gang, Li Ling-ling

A New Method for People-Counting Based on Support Vector Machine
Fang Zhu, Junhua Gu, Xinwei Yang, Ruixia Yang

Automation Recognition of Pavement Surface Distress Based on Support Vector Machine       
Nana Li, Xiangdan Hou, Xinyu Yang, Yongfeng Dong

Handwritten Chinese Characters Recognition Based On PSO Neural Networks
Zhitao Guo, Jinli Yuan, Yongfeng Dong, Junhua Gu

Application of A Self-adaptive Canny Algorithm for Detecting Road Surface Distress Image
Xiangdan Hou, Yongfeng Dong, Zhang Hu, Junhua Gu

A Strategy to Detect the Moving Vehicle Shadows Based on Gray-scale Information
Yu Yang,Yu Ming, Ma Yongchao

A New LSB Matching Steganographic Method Based on steganographic Information Table  
Yu Qiudong, Liu Xiao-wei

Binary-Tree SPIHT Coding for True Bidimensional Wavelet Decomposition
Yingchun Guo, Ming Yu,  Xiaojing Lin, Yanhong Liang

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00-12:30

Session 2_5: Human Computer Interface Chairman Professor       Yingchun Guo,
Address: Room 4, 5th floor, Friendship Hotel

The Design of Embedded Image Capturing System
Chen Xi, Wang Weili, Ma Jianghua

A Framework for Multi-Devices Based Intelligent Interactions
Chao Dong, Ji-Zhi Tan, Heng Wang, Guo-Ping Wang

Design and Realization of 3D-kriging System Based on .NET
Yuqin Yuan, Xianchuan Yu, Junlan Zhang, Huandong Chen,
Shulei Wu

A Comprehensive Approach for Fingerprint Alignment      
Xiaolong Zheng,Yangsheng Wang,Liang Zheng

Vision-based human motion recognition: A Survey
Wei Wei, An Yunxiao

Analysis for Real-Time Video Monitoring and Determine the Degree of Crowd         
Jian Zhang, Yajuan Zhang, Yongxue Wang, Gang Yan, Jie Ma

Binaural Sound Localization Based on Detection of Multi-Band Zero-Crossing Points
Cong-qing Li, Shi-jie Dai, Fang Wu, He Huang, Li-xin Sun,
Li-ying Sun

Research of A High-Resolution Volumetric 3D Display System
Qiongjian Fan, Chunlin Shen, Li Li

Real Time Detection of Eye Corners and Iris Center from Images Acquired by Usual Camera
Guoqing Xu, Yangsheng Wang, Jituo Li, Xiaoxu Zhou

Design and Implementation of Embedded Moving Objects Detection System
Rong-xing Duan, Guo-chun Wan, De-cun Dong, Huilin Zhou

Session 2_6: Computational Intelligence Chairman Professor Peng Yang,
Address: Room 5, 6th floor, Friendship Hotel

The Design of a Component Based Secure Grid Computing Environment
Zhihong Xu, Jing Sun

Reliability Optimizing of the Series-Parallel System Owing to Immune Genetic Algorithm
Chen Qi, Hou Shu-ping

 

 

 

 

 

 

 

9:00-12:30

Shortest Queue Time-slot Adapting Algorithm Based on Average Reaching Times
Shuifang Yin, Yi Yin

Estimation Consistency of Group Lasso with Special Diagonal Matrix
Mei Wang and Shizhong Liao

An Improved Random Early Detection Algorithm Based on Flow Prediction
Liu Enhai, Liu Yan, Pan Ruimin

A Novel Genetic Algorithm for Traveling Salesman Problem Based on Neighborhood Code
Jin-Qiu Yang, Jian-Gang Yang

A Fuzzy Approach to Multiple Sequence Alignment
Hong Zhou, Zheng Zhao, Hongpo Wang

Case-Based Reasoning Intelligent Decision Approach for Firefighting Tactics
Jing Liu

A Fuzzy Approach to Determine Processing Method in Mould Manufacturing    
Chi Zhou, JianJun Liang, SaiJun Zhang

Qualitative Path Based on Voronoi Diagram
Xiaodong Wang , Shizhong Liao

Learning Temporal Qualitative Probabilistic Networks from Data
Yali Lv , Shizhong Liao

A New Method for Passenger Flow Counting System Based on Surveillance Video
Yu Ming, Liu Wei

12:30-13:30

Lunch (Address:Dining Room,1st floor, Friendship Hotel)

 

 

14:00-17:30

Session 3_1: Computational Intelligence Chairman Professor              Yasuo Musashi,
Address: Room 1, 1st floor, Friendship Hotel

A Novel Hybrid Particle Swarm Optimizer:Tradeoff between Exploration and Exploitation
Jianbin Xin, Yanbin Zhang, Lixin jia, Guimin Chen

Fuzzy Optimization for Oilfield Development and Adjustment
Jing Yang

Optimal Design of Gear Reducer Based on Genetic Algorithm
Guixia ZhouGuolin Duan, Qun Wei

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-17:30

The Establishment and Implementation of the Commission Model Based on the RBAC
Yin Shaohong

A Superior Vector Quantization Based on Steady-State Memetic Algorithm
Chien-Min Ou, Zhao-Lun Zhang

An Improved Ant Colony Algorithm
Hong-pu Liu, Lu Yang, Xiangdan Hou

Soft Control for Swarm Systems with Simple Attraction and Repulsion Functions
Wang Ying, Mao Xuezhi, Liu jianping

A Coding Model for Hexagonol Mesh
Zhanmao Cao, Wenjun Xiao

Design of Membership Function Based on Analytical Structure
Huang WeiHua, Fang KangLing, Zhang Zheng

Comparison and Analysis of the Development in Grading Subjective Tests Algorithms
Wei Wei, Zhao Yanchun

Research on Ant Algorithm Based Task Category Scheduling in Grid Computing
Zhihong Xu, Junhua Gu

On the Analysis of Performance of the Improved Artificial Searching Swarm Algorithm
Tanggong Chen, Zibin Liu, Qunfang Shu and Lijie Zhang

Session 3_2: Computational Intelligence Chairman Professor          Shizhong Liao,
Address: Room 2, 1st floor, Friendship Hotel

Using Simulated Annealing and Ant Colony Hybrid Algorithm to Solve Traveling Salesman Problem
Xu Zhihong, Song Bo, GuoYanyan

The Statuses of Lacking Distances of Exponential Transformation on Z_p−1
Wang Ailan, Li Yunqiang, Tang Fengjun

Extracting Hazardous Geology Information Based on Spatial Data Mining
Yunjun Zhan, Haiwei Yang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-17:30

The Research of Thermal Analysis of Cast Iron Based on Wavelet Filter and Support Vector Machine
Youxi Wu, Jinhai Liu, Jianman Li , DanDan Hou

Study on the Agent-based Evacuation Simulation Models for Large Public Buildings
Ying Zhang, Xiaoan Zhao, Xifa Huang, Lei Zhang

Research of Attributes Discretization Based on Granular Entropy Considering the Discrimination in Rough Set   
Yancong Zhou

Enhancing  Dynamic Packet Filtering Technique with d-Left Counting Bloom Filter Algorithm
Peizhen Lin, Feng Wang, Weiliang Tan, Hui Deng

Influence of Network Bandwidth on Parallel Computing Performance with Intra-node and Inter-node Communication
Weiliang Tang, Peizhen Lin, Bo Liang, Hui Deng

Detection of Chorophyll Content of Winter Wheat Based on Spectral Analysis Technology
Jieqiong Sun, Ming Sun, Weijie Jiang

An Improved Microcanonical Mean Field Annealing Algorithm
Xue Guixiang, Wang Xiaofang, Wei Li, Xue Cuihong,
Liu Shuang, Zhao Zheng

Velocity Performance Analysis of a Novel 2-DOF Fully-Decoupled Spherical Parallel Mechanism
Yunxia Qu, Anping Xu, Weimin Li, Shuncheng Fan

Session 3_3: Intelligent circuits & systems Chairman Professor      Taihang Du,
Address: Room 3, 4th floor, Friendship Hotel

Detectiong Technology of Electromagnetic Relay Parameters Based on SCM
Taihang Du, Ling Qi, Yongsheng Chen

Sine Wave Form Reappeared Control for Hydro-pneumatic Suspension Force Loading System
Hui Zhang, Chifu Yang, Junwei Han, Jingfeng He

Research on Tracking the Critical Spark Point and Three-Phase Rectifier Technology for Electrostatic Precipitator      
Yan-biao Hao, Hai-tao Li, Yong-jian Wu, Zhi-jun Li

Design of Motor Drive Module on CAN Bus
Peng Yang , Shujuan Zhu , Xin Guo

 

 

 

 

 

14:00-17:30

Research on Optimized Arithmetic of Endless Rolling Multi-drive System
Hongwen Wang, Lebin Li, Xi Liu, Yongli Zang

A New Method of Battery SOC Estimation Based on PNN’s Time Series Data Processing
Wei Wei, Xiao-jun Ma, Dong Yuan, Xuan Wang

Study on Modularity of Modeling for New High Performance Materials Applied to Electrical Engineering
Hou Shu-ping, Chen Qi, Su Xiao-qin

Design of Accelerometers Based on Magnetorhelogocal Fluids Technology
Hou Shu-ping, Su Xiao-qin, Chen Qi

The Estimation of Wind Turbine Pitch Angle Based on ANN
Yanping Liu, Shuhong Liu, Hongmei Guo, Huajun Wang

Design of Active Power Filter Control System Based on DSP
Taihang Du, Yongsheng Chen, Shuguang Sun, Jinwei Wang

Brushless DC Motor Speed Control System of the Walking Aids Machine    
Wang Xitai, Zhang Xuexiu, Li Lifeng, Liu Bingshan

Design and Simulation of Artificial-Neural-Network-Based Rotor Resistance Observer of Induction Motors
Gao Sheng-wei Wang You-Hua, Cai Yan, Zhang Chuang

 

 

 

 

14:00-15:40

Session 3_4: Intelligent circuits & systems
Chairman Professor Lianbing Li,

Address: Room 4, 5th floor, Friendship Hotel

The Parametric Design of AC Contactor Parts Based on Pro/TOOKLIT
Li-hua Yang, Rui-hua Cui

Analysis and Design of the Green Voltage Regulator Based on Transformer Coupling
Lianxiang An, Xiaoguang Liu , Junqiu Yan

Study on Torque Ripple Attenuation for BLDCM Based on Vector Control Method
Li Lianbing, Ji Hui, Zhang Liqiang, Sun Hexu

The research and analysis of electrostatics discharge immunity based on frequency control system
Hexu Sun, Yanzong Dong, Yan Dong, Yi Zheng, Yanqing Mi

 

14:00-15:40

Design of Excitation Vector Controller of Doubly-fed Induction Generator Based on TMS320F2812
Zhi-jun Li, Hong-Xia Wang, Jun Ma, Lian-hui Li, Bing-shan Liu

The Generating Method of  SPWM with Double-interruption Based on DSP
Zhou Ying, Yang Qian, Zhang Qiang, Zhang Lei

 

 

 

 

 

 

 

15:40-17:30

Session 3_5:Intelligent Information Processing
Chairman Professor AnPing Xu,
Address: Room 4, 5th floor, Friendship Hotel

SVR Model for Enterprise’s Self-Fulfillment Capability Evaluation
Yan Qisheng, hu Linfeng, Wang Guohua, Zhang yanfei

The Design and Implementation of Patent Information Acquiring and Analysis System
Dong-Sheng Zhai, Wen-Hui He, Chen Liu

A Novel Model for Software Copyright Protection Based on Service-Oriented Architecture
Liu Shuang, Zhao Zheng,Xue Guixiang

Study on Data Mining of Active Library Users in Networke Economy Era  
Jinzhou Zhang, Hao Jin, Peng Zhang, Chengwu Zhang

Research on Graduation Approval Algorithm of Higher Education Self-study Examination
Hu Hao, Xiaohua Xiong, Baomin Hu

An Investigation on Scientific Workflow Technique in Virtual Observatory
Feng Wang, Hui Deng , Kaifan Ji

A Scientific Workflow Based Batch Astronomical Data Sharing System   
Feng Wang, Hui Deng, Ling Guo, Kaifan Ji

Research and Implementation of Product’s Encoding Intelligent Transformation in Supply Chain
Yancong Zhou, Yan Gao, Jie Wei, Huijuan Hu

Study on Unified Retrieval Platform for Heterogeneous Databases Under the Background of Networked Economy
Hao Jin, Chengwu Zhang, Peng Zhang

A Multiple-Input SC DC-DC Converter with Battery Recharge Process
Kei Eguchi, Sawai Pongswatd, Hongbing Zhu, Kitti Tirasesth, Hirofumi Sasaki, Takahiro Inoue   

 

 

 

 

14:00-15:40

Session3_6:Intelligent computing, parallelling and Application
Chairman Professor Shanjun Zhang,
Address: Room5, 6th floor, Friendship Hotel

Euclidean particle swarm optimization
Hongbing Zhu, Chengdong Pu, Kei Eguchi, Jinguang Gu

Protein Structure Prediction with EPSO in Toy Model
Hongbing Zhu, Chengdong Pu, Xiaoli Lin, Jinguan Gu, Shanjun Zhang, Mengsi Su

Research on an efficient method for real-time monitoring in portable positioning system       
Xin Xu, Hongbing Zhu, Jinguang Gu, Heng He

Parallelling Genetic Annealing Algorithm with OpenMP
Hongbing Zhu, SiCheng Chen, Chengdong Pu, Yu Liu, Kei Eguchi,
Shanjun Zhang

Clonal Selection Algorithm with Aging Operators for Protein Structure Prediction on AB Off-Lattice Model
Hongbing Zhu, Jun Wu, Chengdong Pu, Xiaoli Liu, Kei Eguchi, Jinguang Gu

 

 

 

15:40-17:30

Session 3_7: CASEJ's Section
Chairman  Lecturer  Xin Xu,
Address: Room5, 6th floor, Friendship Hotel

Document Contents Image Critical Issuing of Authorized Electronic Seal
Shanjun Zhang, Kazuyoshi Yoshino, Hongbing Zhu

The Design of An Optical Lense Simulatior by OpenGL
Lei Sheng, Shanjun Zhang, Hongbong Zhu

Knowledge Representation for Machine Design Support Systems
Zhihua Zhang

Dietetic and Exercise Therapy Against Diabetes Mellitu     
Yanjun Jia

Mapping Technique of STEP Data Model in Relational Database Based on Data Storage
Qun WEI, Guolin DUAN, Jin CAI, Guixia ZHOU

TUESDAY, November 3,2009

9:00-16:00

Tour in Tianjin City

BACK>>